Εταιρικά Νέα

Τροποποίηση Άδειας Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (20/11/08)

Τροποποίηση Άδειας Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (20/11/08)

Από 30/07/2008 η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευρύνει τις υπηρεσίες και δραστηριότητές της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν 3606/2007.