Άνοιγμα νέου λογαριασμού

 

Για να ενεργοποιήσετε νέο χρηματιστηριακό λογαριασμό στην εταιρεία μας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω έγγραφα, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή:

1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Επιπλέον, μετά από απόφαση της ΕΚ, από κάθε επενδυτή απαιτούνται έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητά του. Συγκεκριμένα πρέπει να μας προσκομίσετε:

-φωτοτυπία της ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου σας ή φωτοτυπία της ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις.

-Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικονομικής εφορίας

-Οποιοδήποτε έγγραφο από τους ακόλουθους πίνακες το οποίο θα αποδεικνύει την παρούσα διεύθυνση κατοικίας σας, εργασίας σας, τηλέφωνο επικοινωνίας σας 
  καθώς και το ασκούμενο επάγγελμά σας.

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
· Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή
· Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική εφορία ή
· Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας ή
· Ισχύουσα άδεια παραμονής

Ασκούμενο Επάγγελμα και παρούσα Διεύθυνση Επαγγέλματος
· Βεβαίωση Εργοδότη ή
· Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας ή
· Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
· Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
· Επαγγελματική ταυτότητα ή
· Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα

Όλα τα ανωτέρω είναι κοινά για όλους τους επενδυτές και αφορούν όλες μας τις υπηρεσίες.

Σε περίπτωση έναρξης χρηματιστηριακού λογαριασμού πίστωσης (Margin), βραχυπρόθεσμης πίστωσης , παροχής επενδυτικών συμβουλών και on line trading απαιτούνται ξεχωριστές συμβάσεις.

Για Συναλλαγές σε Παράγωγα προϊόντα απαιτούνται η Σύμβαση επενδυτικών υπηρεσιών επί Παραγώγων, η Σύμβαση μετάθεσης εκκαθάρισης και εκκαθάρισης συναλλαγών στο ΧΠΑ, καθώς και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών της Εκκαθαρίστριας τράπεζας.

Για άνοιγμα λογαριασμού Κοινής Επενδυτικής Μερίδας υπογράφεται η Σύμβαση της ΚΕΜ, καθώς και οι αιτήσεις μεταφοράς αξιών από ατομική σε κοινή μερίδα.

Τέλος για επενδύσεις ανήλικου επενδυτή πέραν των Συμβάσεων και εγγράφων πιστοποίησης ταυτότητας των γονέων, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλο πρόσωπο για την διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό σας τα ανωτέρω έγγραφα είναι απαραίτητα και για τον εξουσιοδοτημένο στο ακέραιο.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα, όπου αστερίσκος τα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την παρούσα φόρμα για διαβίβαση εντολών αγοράς ή πώλησης χρεογράφων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Verification